U.G.C. 'De Pan'

Committed to Green

 
U.G.C. 'De Pan streeft  naar optimaal beheer en onderhoud van het gehele terrein van de club, waarbij uit respect voor de prachtige natuur,  de ecologische waarden van het terrein in stand moeten worden gehouden en waar nodig, verder ontwikkeld.

Hoewel de golfsport centraal staat is de club ervan overtuigd dat weloverwogen onderhoud van dat deel van het terrein dat direct voor de golfsport wordt gebruikt, niet schadelijk mag zijn voor het milieu van het kostbare natuurgebied eromheen.  Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde integratie van golf en natuur met zoveel mogelijke natuurlijke en geleidelijke overgangen

BELEID
Het beleid van de club op hoofdpunten:
1. Goed beheer; dit houdt in vastleggen van de taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de club in het algemeen, het clubhuis en de bijbehorende faciliteiten teneinde milieuschadelijke gevolgen tot een minimum te beperken en het (her)gebruik van de natuurlijke bronnen te optimaliseren.
2. Naleving van de relevante regelgeving; De garantie dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met alle lokale, nationale en Europese regelgeving.
3. Behoud van natuurlijke omgeving en waar mogelijk het verder ontwikkelen van de ecologische potentie van onze golfbaan.
4. Communicatie en opleiding; Dat onze opstelling ten opzichte van het milieu in  beleid en praktijk worden nageleefd door onze leden, bezoekers en publiek en de zorg voor adequate opleiding en informatie van onze medewerkers.
DOELSTELLING 
De club heeft zicht tot doel gesteld te  streven naar de perfecte kwaliteit van de baan en tevens naar een continue verbetering van de natuur en milieukwaliteit. Zij beoogt  zowel recreatieve als ecologische waarde van de  golfbaan te verbeteren en zich  ervan te verzekeren, dat het  natuur- en milieubeleid een zo breed mogelijk draagvlak heeft. De Club is  ervan overtuigd dat een golfbaan zoals de Pan een voorbeeld voor een goed natuur- en milieubeleid kan zijn.
                                                                                                              

                                                                                                                                                   
            


De Utrechtse Golfclub De Pan  is gecertificeerd bij de  GOLF ENVIRONMENT ORGANIZATION  FOUNDATION  GEO                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Vandaag 1.9